POLITIKA IMSa

Politika Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) privrednog društva ''NTE ENGINEERING DOO BEOGRAD'' je sastavni deo poslovne politike koja je usmerena na sticanje poverenja i povećanje broja korisnika inženjering usluga u oblasti termotehnike, elektrotenike i softverskog inženjeringa.

Zasnovana je na ostvarenju i održavanju kvaliteta u poslovanju, pravovremenoj i efikasnoj isporuci usluga sa ciljem potpunog zadovoljenja iskazanih zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata.

Osnovni stavovi te politike ogledaju se u sledećem:

 • Uspostavljanje integrisanog sistema usaglašenog sa međunarodnim standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i ISO BS 18001:2008,
 • Učešće rukovodstva u svim procesima upravljanja integrisanim sistemom,
 • Usmerenost ka naručiocima/korisnicima proizvoda i usluga,
 • Angažovanost svih zaposlenih na realizaciji planiranih aktivnosti,
 • Stalni razvoj resursa preduzeća, kako ljudskih, tako i materijalnih,
 • Procesni pristup u realizaciji i neprekidno unapređivanje poslovanja,
 • Uspostavljanje uzajamno korisnih odnosa sa svim našim poslovnim partnerima,
 • Praćenje svetskih trendova u pogledu modernizovanja i unapređenja poslovanja preduzeća i primenjivanje tih trendova u svim oblastima naše delatnosti, a sa ciljem stalnog unapređenja kvaliteta.

Na osnovu stavova Politike Integrisanog sistema, utvrđeni su opšti ciljevi bazirani na:

 • Zadržavanju postojećih i osvajanju novih tržišta,
 • Kontinuiranom poboljšanju procesa realizacije proizvoda i ulaganju u ljudske resurse i opremu u cilju održavanja i unapređivanja tehnološkog nivoa,
 • Unapređenju organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenju emisije štetnih gasova u vazduh i sprečavanju zagađenja vode i zemljišta
 • Težnji ka smanjenju ukupnog otpada i na uklanjanju otpada koji treba biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu,
 • Kontinuiranom poboljšavanju učinka u oblasti zaštite životne sredine,
 • Uspostavljanju efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za zaštitu životne sredine,
 • Sistematskom upravljanju ljudskim resursima uz obezbeđenje obuke u okviru delatnosti privrednog društva,
 • Stvaranju bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu,
 • Stalnom poboljšanju efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema kvaliteta menadžmenta,
 • Doslednom poštovanju zakona, standarda, propisa i ugovora koji su relevantni za rad privrednog društva.

Uprava privrednog društva privržena je ovoj politici IMS-a i odgovorna za njeno sprovođenje u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS BS OHSAS 18001:2008.

Svi rukovodioci i ostali zaposleni dužni su da se ponašaju u skladu sa ovom politikom i da rade na ostvarenju ciljeva IMS-a koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.

Beograd, 21.05.2018. godine

Direktor

Srđan Vuković